tennis-head
Algemene Leden Vergadering 2018
Bekijk in de browser
Vrijdag 2 februari 2018

ALV over de toekomst van TV Borger!


Nogmaals roepen we u op om tijdens de ALV op 14 februari aanwezig te zijn. De ALV start om 20.00 uur in de kantine en staat mede in het teken van de toekomst van TV Borger. De agenda die op 28 januari aan u is verstuurd, is iets aangepast.
logotvb
Bij punt 7 van de agenda zal het door het bestuur opgestelde beleidsplan worden toegelicht waarna uw akkoord wordt gevraagd op de voorgestelde koers. U vindt het beleidsplan op de website van TV Borger onder “wie, wat, waar -> bestuur”, of via onderstaande button.
Bij punt 8 van de agenda zal een up-date worden gegeven over de voortgang van de “privatisering”.

Een aankondiging die we als bestuur nu al kunnen doen is dat Erick Kleef als voorzitter zal stoppen. Hij doet een stap terug en zal met uw instemming algemeen bestuurslid worden. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De voorzitter wordt door de ALV in functie gekozen. Het is kort dag maar we vragen de leden om zich, waar de belangstelling is om deze functie te gaan vervullen, kandidaat te stellen.
Art. 20 van het huishoudelijk reglement zegt hierover:
Door de stemgerechtigde leden kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de ledenvergadering kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur worden gesteld door het indienen bij het secretariaat van een door ten minste 5 stemgerechtigde leden ondertekende verklaring, houdende opgave van de naam van de kandidaat en van de bestuurskandidaat waartegen eerstgenoemde wordt gesteld, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Bij een verklaring als bedoeld in het vorig lid, kunnen meer kandidaten worden gesteld.
Indien tijdens de ALV geen opvolger kan worden benoemd, zal het bestuur met een procesvoorstel komen.

Als bestuur kijken we uit naar een aanzienlijke opkomst van leden om informatie te kunnen delen, uw mening te horen en goede besluiten voor de toekomst van TV Borger te kunnen nemen.

Tot ziens, tot 14 februari 2018

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TV BORGER
Woensdag 14 februari 2018
 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Benoeming kascommissie
 7. Beleidsplan
 8. Privatisering
 9. Verkiezing en / of herbenoemen bestuursleden
 10. Voorstellen ingediend door leden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Via onderstaande knop gaat u naar de website van TV Borger, waar u de notulen van de ALV 2017 kunt downloaden.
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.
Map1.xlsx
facebook twitter
MailPoet